1

Употребата на Present Perfect Continuous в английския език

Запомнете, че когато говорите за продължаващо във времето действие, трябва да ползвате следния словоред: Подлог + Спомагателния глагол have + been + Глагола в -ing форма. Ето и няколко примера, за да запомните по-лесно това правило: I'm tired because I've been working all day (Уморен съм, защото работя цял ден).