1

Производство на бетон

Трансметал ЕООД притежава модернизиран възел с капацитет 60 куб/час. Има издаден сертификат за съответствие 06-НУРВСПСРБ-103-5/30.10.2017 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България. Производството на бетон и бетонови разтвори обхваща всички видове класове: от С8/10 – С30/37, включително и клас по водонепропускливост и мразоустойчивост.